top of page
Search

3 กุญแจสำคัญ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน กำลังเปลี่ยนถ่ายจากการสร้างประโยชน์ให้เฉพาะผู้ทำธุรกิจ หรือผู้ถือหุ้นของธุรกิจนั้น ๆ มาสู่การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สร้างการเติบโตร่วมกันทั้งธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการพัฒนาพนักงาน ส่งต่อคุณค่าร่วมและกระจายรายได้สู่ชุมชน


1. Developing Human Capitals

ธุรกิจควรมองพนักงานของพวกเขาเป็นมากกว่าทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) เพราะพวกเขาก็เป็นทุนอีกรูปแบบหนึ่งของธุรกิจ หากธุรกิจลงทุนกับพวกเขาด้วยการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พวกเขาก็สามารถที่จะสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้ ยกตัวอย่าง ธุรกิจระดับประเทศที่ประสบความสำเร็จ อย่าง PTTGC ที่ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้พนักงานหลากหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มผลผลิต โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (PI-ChEPS) โดยลงทุนในการฝึกอบรมไปมากกว่า 3 ร้อยล้านบาท


2. Delivering Shared Value to Customers

กระแสเรื่องความยั่งยืน กำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับธุรกิจเองก็เช่นกัน ธุรกิจหลายแห่งก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนและยกระดับสิ่งแวดล้อม โดยส่งต่อคุณค่าเหล่านั้นผ่านกระบวนการธุรกิจสู่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงปัญหาที่พวกเขาพยายามแก้ไข และมองมันเป็นคุณค่าร่วมที่ผู้บริโภคเองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย ซึ่งผู้บริโภคเองก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดี จะเห็นได้จากสถิติของ Unilever ในปี พ.ศ. 2561 ที่ระบุว่า การทำธุรกิจอย่างยั่งยืนของ Unilever เติบโตเร็วกว่าธุรกิจอื่น ๆ ถึง 69%


3. Distributing Opportunity to The Local Communities

การเติบโตแต่เพียงผู้เดียวไม่อาจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจได้ ชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า หนึ่งในระบบนิเวศของธุรกิจ ก็ควรจะเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจด้วยเช่นกัน ธุรกิจสามารถกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนด้วยการเป็นผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก และผู้ให้บริการในห่วงโซ่ธุรกิจ หรือในแง่ของการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน ยกตัวอย่าง การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยนำสินค้าขึ้นชื่อของชุมชน มาจำหน่ายที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของ CP All ที่ในปัจจุบันมีการขยายผลแล้วมากกว่า 34 รายการ จาก 143 ชุมชน

 

เมื่อการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อการมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้บริโภค หรือสังคมได้กลายเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะนำธุรกิจไปสู่การประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ธุรกิจจึงต้องทบทวนการดำเนินธุรกิจของตนเองว่ามีศักยภาพและประสิทธิภาพมากเพียงใด และต้องพัฒนาอย่างไรเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่จะนำไปสู่โลกที่ดีกว่าในอนาคตAnalyzed by BRANDigest350 views

Comentários


bottom of page