top of page
Search

บันได 3 ขั้น สู่ความปกติใหม่ที่ดีกว่าเดิม (Better Normal)

Updated: Jun 5, 2020หลายองค์กรเริ่มให้พนักงานกลับมาทำงานที่ออฟฟิศกันได้เหมือนเดิมแล้ว เพียงแต่คงต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือกติกาหลาย ๆ อย่าง ที่ต่างออกไปจากเดิม ถึงแม้จะต้องเผชิญกับความไม่คุ้นเคย แต่ทั้งองค์กร และคนในองค์กรก็ยังสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านบันได 3 ขั้นคือ...  

1. ตั้งต้นที่แนวคิดหรือทัศนคติ (Mindset)

การตกลงร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจตั้งแต่ในระดับ Mindset ถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงในกติกาของการดำรงอยู่เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 เท่านั้น แต่เป็นกติกาใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ยังคงสามารถอยู่ได้ ไปจนถึงอยู่ได้ดี ไม่ว่าจะท่ามกลางช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยปัญหา หรือหลังจากนี้ก็ตาม ทิศทางขององค์กรก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน คนในองค์กรก็เช่นกัน ดังนั้น การเริ่มตั้งแต่ที่หลักคิด ความเชื่อ และเหตุผลของก้าวต่อ ๆ ไป ในการดำเนินธุรกิจ คือสิ่งที่องค์กรควรต้องกลับมาให้ความสำคัญอีกครั้ง

2. สร้างกระบวนการที่ชัดเจน (Operation)

คำว่ากระบวนการที่ชัดเจนในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการสร้างระบบที่เข้มงวด ขาดการยืดหยุ่น แต่เป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับหลักคิด หรือความเชื่อของธุรกิจ ซึ่งเกิดจากการออกแบบเพื่อให้เกิดการถ่ายโอนคุณค่าที่ยึดถืออย่างชัดเจน เช่น องค์กรที่มีความเชื่อเรื่องการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ก็อาจจะพัฒนารูปแบบในการทำงานให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ไม่ได้ยึดติดกับกระบวนการที่เคยทำมา เปิดกว้าง และพร้อมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ ทำสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่กับคนข้างใน ให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นส่งไปสู่ปลายทาง ลูกค้าก็จะรับรู้ได้ถึงคุณค่าต่าง ๆ ที่แฝงไปกับประสบการณ์ทั้งหมดที่เขาได้รับ


3. สื่อสารอย่างตั้งใจ (Communication)

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสื่อสารกับลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกลุ่มอื่น ๆ นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจ แต่นั่นก็ไม่ควรทำให้ธุรกิจละเลยการสื่อสารกับคนในองค์กร ด้วยความพยายามและความตั้งใจในระดับที่ไม่แพ้กัน หลายครั้งธุรกิจอาจจะเข้าใจว่าคนข้างใน เป็นคนที่รู้เรื่อง เข้าใจในตัวตน และความเป็นไปขององค์กรมากที่สุด ซึ่งก็ควรจะเป็นอย่างนั้น  แต่คำว่าเข้าใจมากที่สุด ก็ยังไม่ได้แปลว่าเข้าใจได้ถูกต้องหรือครบถ้วนเสียทีเดียว หากธุรกิจเข้าใจว่าทุกคนในองค์กรก็เปรียบเสมือนกระบอกเสียงที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายใน ให้กับคนภายนอกรับรู้ การให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับคนใน และมองคนในเป็นลูกค้ากลุ่มแรกที่ธุรกิจจะต้องซื้อใจพวกเขาให้ได้ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรถูกมองข้าม

ในฝั่งของธุรกิจ การคำนึงถึงความปกติใหม่แล้วออกแบบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นเรื่องที่จำเป็น แต่ก็ต้องอย่าลืมไปว่าคนในองค์กรของเราเองก็เป็นลูกค้าคนแรกที่เราต้องให้ความสำคัญเช่นกัน บันไดทั้ง 3 ขั้นนี้จึงเป็นสิ่งที่ธุรกิจควรทำเพื่อเริ่มต้นการเติบโตจากภายในที่ดี และสร้างผลกระทบสู่ภายนอกให้ดียิ่งกว่า 


179 views

Kommentare


bottom of page