top of page
Search

ทำความรู้จักผู้ประมูล 5G ในมิติของการทำเพื่อโลกที่ดีกว่า

Updated: Jun 3, 2020จากการประมูลคลื่นความถี่สำหรับให้บริการ 5G ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ลองมาดูกันว่า นอกจากกลยุทธ์ในการประมูลคลื่นของบริษัทที่เข้าร่วมการประมูลทั้ง 5 ราย เพื่อตอบโจทย์แผนในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้ว พวกเขามีกลยุทธ์ หรือแนวคิดในการทำเพื่อโลกที่ดีกว่า ผ่านการสร้างผลกระทบเชิงบวกในด้านเศรษฐกิจ (profit) สังคม (people) และสิ่งแวดล้อม (planet) อย่างไรบ้าง


เริ่มต้นจากผู้ที่คว้าใบอนุญาตในการประมูลไปได้มากที่สุด...AIS กับกลยุทธ์ 7 ด้านสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

1. มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล 2. ปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 3. ส่งเสริมความเหมาะสมและปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 4. พัฒนาและดูแลบุคลากรแบบองค์รวม 5. สร้างคุณค่าในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม 6. ลดและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 7. ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณคาร์บอนTrue กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2563 ภายใต้กรอบ 3Hs

Heart - มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน ทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบบนพื้นฐานการกำกับกิจการที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน Health - มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน นำเสนอคุณค่าและสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ สู่การพัฒนาสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม Home - มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่ง ยืน สร้างจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมให้น่าอยู่TOT กับกรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 7 ด้าน

1. ภาพรวมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. ธุรกิจ 3. ลูกค้า 4. บุคลากร 5. การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 6. การสนับสนุนชุมชน 7. นวัตกรรมCAT กับยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืน 3 ยุทธศาสตร์

1. ดำเนินธุรกิจรูปแบบ “ธุรกิจฐานสังคม” ด้วยการขยายการเข้าถึงบริการโครงข่ายสื่อสัญญาณที่ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ 2. ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการสร้าง “คุณค่าร่วม” สร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน 3. มุ่งเน้นบทบาทการให้บริการกับเครือข่ายกิจการสาธารณะDtac กับหลักการ “ทำในสิ่งที่ถูกต้อง” ควบคู่ไปกับการ “สร้างคุณค่าร่วม” ให้แก่สังคมไทย โดยมีหลักการปฏิบัติที่สำคัญในนโยบายการดำเนินงานด้านความยั่งยืน 4 ข้อ

1. ประเด็นเรื่องความยั่งยืนจำต้องครอบคลุมทั้งกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท 2.ใช้หลักการการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและมีความโปร่งใส 3. การดำเนินธุรกิจหลักที่มุ่งสร้างประโยชน์และผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม 4. มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความยั่งยืนตามระยะเวลาที่เหมาะสม


--


ถึงแม้ทั้ง 5 บริษัทนี้จะอยู่ในอุตสาหกรรมการบริการดิจิทัลและโทรคมนาคมเหมือนกัน และพูดถึงความยั่งยืนเหมือนกัน แต่พวกเขามีวิธีคิดและวิธีลงมือสร้างความยั่งยืนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรและคุณค่าที่ตนเองให้ความสำคัญ จะเห็นได้ว่าเส้นทางสู่ความยั่งยืนไม่ได้มีเพียงแค่เส้นทางเดียว แต่ความยั่งยืนก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากเรามองไม่ครบทั้ง 3 มิติ

ที่มา : รายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 2561 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนปี 2561 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจำปี 2561 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)


91 views

Comments


bottom of page