top of page
Search

บริหารจัดการทุน สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

Updated: Sep 5, 2020การเริ่มต้นทำธุรกิจนั้นเริ่มจาก “ทุน” และทุนก็เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ การลงทุนที่ถูกต้องจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตไปได้ แต่การลงทุนที่มีความเสี่ยงมากก็อาจทำให้ธุรกิจล้มหายตายจากไปได้เช่นกัน


เราอาจคุ้นเคยกับทุนในรูปแบบของเม็ดเงิน แต่ภายใต้การเติบโตของธุรกิจ ไม่ได้ถูกผลักดันแค่จากทุนที่เป็นเงินเท่านั้น แต่ยังมีทุนในมิติอื่น ที่ธุรกิจต้องพึ่งพาอาศัย ให้ความสำคัญ และทำความรู้จักกับมันมากขึ้น เช่น…


ทุนสิ่งแวดล้อม (Natural Capital)

ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น น้ำ อากาศ ป่าไม้ ภูเขา ดิน หรือทะเล สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนของธุรกิจหลายประเภท เช่น ทะเลที่สวยงามและป่าเขาที่อุมดมสมบูรณ์ ทำให้เกิดธุรกิจท่องเที่ยว น้ำแร่หรือน้ำจืด ทำให้เกิดธุรกิจเครื่องดื่มทั้งหลาย ดินและน้ำ ทำให้เกิดเกษตรกรรม ข้อมูลจาก Sustainable Europe Research Institute ระบุว่าทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันถูกใช้มากกว่าเมื่อ 30-40 ปีก่อน ถึง 50% หรืออยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านตันต่อปี คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้ที่เป็นผู้แปรสำคัญในการใช้และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคคือ ภาคธุรกิจเอง


ทุนภาครัฐ (Government Capital)

การบริหารจัดการพื้นที่และผู้คนให้พร้อมต่อการสนับสนุนภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคนที่พร้อมต่อการทำงาน หรือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในรายงานของสำนักวิจัยเศรษฐกิจและความร่วมมือในภูมิภาคของ Asian Development Bank (ADB) ระบุว่า ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานปีละกว่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะต้องเน้นพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ พลังงาน คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม และการประปา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมต่อการลงทุนทำธุรกิจ

ทุนเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (Technology & Industry Capital)

จากข้อมูลของ Statista พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 มีการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงถึง 3,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั่วโลก ซึ่งการพัฒนาและการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระบวนการของธุรกิจดำเนินไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นไปได้มากขึ้น เช่น การพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่าง Smart Phone และแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์ก ให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น และสามารถสื่อสารกันเองได้รวดเร็วขึ้น หรือระบบการผลิตในโรงงานที่มีความแม่นยำ ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่มากขึ้น


ตัวอย่างที่กล่าวถึงนี้ อาจเป็นทุนที่ธุรกิจเองไม่เคยมองเห็น แต่นำมาทำประโยชน์ให้กับธุรกิจอย่างมหาศาล ยังมีอีกหลายทุนภายใต้ระบบนิเวศที่ยังไม่ถูกกล่าวถึง แต่ในฐานะผู้ใช้ทุนเหล่านั้น ธุรกิจควรมองให้เห็นทุนที่ตัวเองใช้ แล้วบริหารจัดการ เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ผ่านการผลักดัน สนับสนุน และร่วมมือกันของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้ทุนแต่ละด้านมีความพร้อม แล้วกลับมาส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตทั้งระบบนิเวศ ทลายกรอบการเติบโตแบบเดิมที่มีการแข่งขันเพื่อเอาชนะ มาเป็นการร่วมมือเพื่อพัฒนา เพื่อธุรกิจที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนที่มา:

Asian Development Bank

Statista

Sustainable Europe Research Institute
136 views

Comments


bottom of page