top of page
Search

ออกแบบ 3R เพื่อให้ธุรกิจมี “Resilience”เมื่อช่วงสองสามปีก่อน คำว่า วิกฤต อาจดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับธุรกิจ หรืออาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้ว แต่วันนี้วิกฤต กลับมาอีกครั้งในความถี่ที่มากขึ้นกว่าเดิม ความปกติใหม่ (New Normal) ของผู้บริโภคอาจเกิดขึ้นใหม่ในทุก ๆ วัน เพื่อให้สามารถกลับมาเติบโตได้ ธุรกิจจะต้องสามารถออกแบบ…


กติกาในการแข่งขันได้ (Rule)

เดิม แต่ละธุรกิจล้วนเป็นผู้เล่นในตลาดใดตลาดหนึ่ง อยู่ภายใต้กติกาที่ตลาดนั้นสร้างขึ้น แต่ในปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้ไม่มีกติกาที่ชัดเจนว่าธุรกิจต้องทำอย่างไร จึงจะประสบความสำเร็จ เป็นเหตุให้ในวันนี้ ธุรกิจได้รับสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการออกแบบกติกาที่จะพาตัวเองไปให้ถึงเส้นชัย แต่การออกแบบนี้ ก็ต้องอาศัยความเข้าใจ ที่มากกว่าตัวธุรกิจเอง ต้องมองให้เห็นความเชื่อมโยง และความสัมพันธ์ของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศด้วย ส่งผลให้บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Role)

เป็นกลุ่มคนที่ธุรกิจก็ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้ผู้ถือหุ้น ธุรกิจต้องดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าและออกแบบบทบาทของพวกเขาที่มีต่อธุรกิจ ให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมและเติบโตร่วมกัน พร้อมกับสร้างความสัมพันธ์ (Relationship)

ที่ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ได้รับการออกแบบ (By design) ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (By default) การออกแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างธุรกิจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น

จะทำให้พวกเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุน ทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาที่ธุรกิจต้องเจอกับปัญหา และเช่นกันในยามที่พวกเขาลำบาก ธุรกิจก็ต้องพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือด้วยเช่นกันหากสามารถออกแบบทั้ง 3R นี้ได้ ธุรกิจจะมีระบบนิเวศเป็นของตัวเอง และจะสามารถก้าวสู่สถานะที่ดีกว่าได้ แบบไม่ทิ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าไว้ข้างหลัง ซึ่งท้ายที่สุด หากการที่ธุรกิจเติบโต จะช่วยให้ผู้คนเติบโต พวกเขาต้องพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรม หรือการดำเนินการของธุรกิจ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอนอ้างอิงจาก : Above the Ocean Strategy (AOS) by#BRANDi215 views

Comments


bottom of page