top of page
Search

ธุรกิจที่ดี เพื่อสังคมที่ยั่งยืนการทำธุรกิจโดยการแสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว อาจไม่ใช่คำตอบของการสร้างธุรกิจที่เติบโต และยั่งยืนอีกต่อไป หากแต่เป็นการสร้างคุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ ผ่านการเป็นผู้ให้แก่สังคม มากกว่าการเป็นผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียว 


ผู้ประกอบการเริ่มเห็นความสำคัญของการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม แล้วเริ่มลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการขับเคลื่อนด้วยธุรกิจ จาก 160 ประเทศทั่วโลก มีบริษัทกว่า 9,913 แห่ง ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใน UN Global Compact โครงการริเริ่มเพื่อปรับกลยุทธ์ของธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางสังคม และเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


กระแสเรื่องการทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในประเทศไทยเอง ก็เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น ในปีที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ได้ก่อตั้งขึ้น โดยมีองค์กรเข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งต้น 13 องค์กร ยกตัวอย่าง บริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชนูปถัมภ์ และ บริษัท สยามออแกนิค จำกัด โดยธุรกิจเพื่อสังคมจะแตกต่างจากธุรกิจทั่วไป ในแง่ที่ไม่ประสงค์จะแสวงหากำไรสูงสุด แต่มุ่งหวังที่เติบโตไปพร้อมกับสังคม


“ดอยคำ” ถือเป็นต้นแบบที่ดีของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย จะเห็นได้จากโรงงานหลวงฯ ทั้ง 3 แห่งภายใต้การดูแลของดอยคำ ที่มีส่วนในการพัฒนาชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา โดยการสร้างอาชีพให้กับผู้คนในชุมชน ผ่านโมเดลธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเริ่มตั้งแต่ การพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรให้แก่ชาวบ้าน การวิจัย การรับซื้อสินค้าเกษตรมาแปรรูป การก่อตั้งโรงงานการผลิตในพื้นที่ชนบท และการจัดจำหน่าย รวมถึงยกระดับการศึกษา ด้วยการพัฒนาโรงเรียนบริเวณโดยรอบของโรงงานหลวงฯ และทะนุบำรุงพุทธศาสนาด้วยการพัฒนาวัด อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในชุมชน ภายใต้ความพยายามที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กล่าวมา ดอยคำ ก็ยังสามารถทำกำไรได้จากการขายสินค้า และบริการโดยไม่พึ่งพาเงินบริจาค


ท้ายที่สุดแล้ว การทำความดี เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับธุรกิจ ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม แต่จะดีกว่า หากการทำความดีเหล่านั้นสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้พร้อม ๆ กัน เพื่อสร้างการเติบโตที่ดีกว่าของทั้งระบบนิเวศ ที่มา:

Doikham

SE Thailand

United Nations


692 views

Comments


bottom of page