top of page
Search

ต้นแบบความสำเร็จด้านความยั่งยืน ของธุรกิจในประเทศไทย

Updated: Dec 29, 2020ในปัจจุบัน เราจะเห็นหรือได้ยินคำว่า “ความยั่งยืน” บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงธุรกิจ จากการที่ผู้คนให้ความสำคัญ และต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สังคมดีขึ้น ธุรกิจจึงตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้น โดยดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน และสร้างคุณค่าให้กับสังคม ในการดำเนินการดังกล่าว ธุรกิจอาจค้นหาแนวทางเพื่อสร้างความยั่งยืนในแบบของตนเอง หรือศึกษาแนวทางจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านความยั่งยืน แล้วประยุกต์การดำเนินการบางอย่างให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจของตนเอง เพื่อการดำเนินธุรกิจในแบบที่ดีกว่า ซึ่งในขณะนี้ ประเทศไทยก็มีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้านความยั่งยืน และสามารถเรียนรู้การดำเนินการจากธุรกิจเหล่านั้นมากขึ้น

.

ในปี พ.ศ. 2562 S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM ได้ประกาศผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก หรือที่เรียกกันว่า ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ซึ่ง ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นบริษัทชั้นนำด้านความยั่งยืน ในอันดับที่ 1 ของโลก ในกลุ่ม World Index ประเภท Food & Staples Retailing Industry

.

ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากการรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจประเภท Food & Staples Retailing Industry จากการรักษาระดับกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งอาหาร ค้าปลีก และจัดจำหน่าย โดยมีการลงทุนด้านโครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ และพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของความต้องการของผู้บริโภคในด้านสุขภาพ อย่างความสนใจในอาหารทางเลือกที่มาจากธรรมชาติมากขึ้น นอกจากนี้องค์กรยังได้เชื่อมโยงการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเข้าด้วยกัน ผ่านนโยบายการจัดซื้อที่ให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม และกระจายการเติบโตไปยังผู้ค้าปลีกในฐานะที่เป็นทางเลือก ในการประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย

.

ทั้งนี้ จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายหลักในการ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” มาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2562 ซีพี ออลล์ ไม่เพียงได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI กลุ่ม World Index ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และกลุ่ม Emerging Markets Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แต่ยังได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในประเภท Food & Staples Retailing Industry ของกลุ่ม World Index อีกด้วย

.

โดยการดำเนินงานที่โดดเด่นของซีพี ออลล์นั้น มีทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมวดที่บริษัทได้รับคะแนนสูงเป็นพิเศษ ได้แก่ Materiality และ CRM ในด้านเศรษฐกิจ Packaging และ Water Related Risk ในด้านสิ่งแวดล้อม และ Health & Nutrition และ Policy influence ในด้านสังคม นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาการอย่างมีนัยยะสำคัญในด้าน Supply Chain Management ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากความพยายาม และความมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ ในการพัฒนานโยบาย และแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความคาดหวังของคู่ค้าให้ครบทุกด้าน ผ่านการสื่อสาร อบรม และประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาให้คู่ค้าเจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กับบริษัทอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม รวมทั้ง ด้านมาตรการแรงงาน ซึ่งมาจากการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย

.

ถือเป็นบทพิสูจน์ และอีกหนึ่งก้าวสำคัญของประเทศไทยในการมีบทบาทในการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และการมีองค์กรที่สามารถเป็นต้นแบบของการสร้างแนวทางความสำเร็จอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างสังคมที่ดีกว่า เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่า

.

Analyzed by BRANDigest

.

132 views

Kommentare


bottom of page