top of page
Search

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Updated: Nov 27, 2020การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของพฤติกรรมผู้บริโภค และของโลก ทำให้วิธีคิดในการดำเนินธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงไป จากเมื่อก่อนธุรกิจมักให้ความสำคัญเพียงแค่ลูกค้าที่เป็นแหล่งรายได้หลัก มาสู่การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ซึ่งขั้นตอนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกว่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ประกอบด้วย...

ขั้นที่ 1 คือ ทำความเข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปลี่ยนเป้าหมายจากการแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียว เป็นการสนับสนุน ตอบสนองความต้องการ และเข้าถึงเป้าหมายที่แท้จริงผ่านคุณค่าที่มีร่วมกัน 

ขั้นที่ 2 คือ พาตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปพัฒนา นำความรู้ เทคโนโลยี ไปต่อยอด และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้พวกเขา ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านความเข้าใจ และการมีเจตนาที่ดีต่อกัน

ขั้นที่ 3 คือ สร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม หลังจากสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้ว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และธุรกิจต้องกล้าที่จะก้าวออกจากพื้นที่ที่คุ้นชิน (Comfort Zone) เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่จากคุณค่าที่มีร่วมกัน นำไปสู่ความร่วมมือ และการเติบโตร่วมกันที่แท้จริง

   

สำหรับแบรนด์กาแฟอันดับหนึ่งอย่าง Starbucks เอง ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญแค่กับลูกค้า พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนอื่น ๆ ในห่วงโซ่คุณค่าด้วย ไม่ว่าจะเป็น พัฒนาเกษตรกรด้วยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะในการปลูกกาแฟให้กับเกษตรกรกว่า 160,000 คน สนับสนุนเกษตรกรด้วยกองทุนกู้ยืมมูลค่ากว่า 46 ล้านเหรียญสหรัฐ ยกระดับมาตรฐานของผลผลิตด้วยการใช้มาตรฐาน C.A.F.E. ในการคัดสรรกาแฟ สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า และผลผลิตที่ยั่งยืน 

นอกจากนี้ Starbucks ยังมองพนักงานเป็นเหมือนผู้ร่วมธุรกิจ (Partner) พวกเขาพัฒนาพนักงานโดยมอบทุนการศึกษา 100% เพื่อให้เรียนหลักสูตรออนไลน์ของ Arizona State University (ASU) มีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า 14,000 คน Starsbucks เข้าใจและใส่ใจในความแตกต่างของพนักงานแต่ละคน จึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนอย่างเท่าเทียมทั้งกับผู้หญิง คนผิวสีและผู้พิการ โดยมีพนักงานในระดับอาวุโสกว่า 47% เป็นผู้หญิง กว่า 17% เป็นคนผิวสี และเปิด Starbucks Signing Store กว่า 5 สาขาทั่วโลก ที่ให้บริการโดยผู้พิการหูหนวก และหูตึง

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่า มองพวกเขาเป็นพันธมิตรที่จะร่วมสร้างการเติบโตใหม่ไปพร้อมกัน เป็นการทำธุรกิจที่แตกต่างไปจากการทำธุรกิจแบบเดิม แต่หากทุกคนพยายามเข้าใจ เข้าถึง และกล้าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ที่ดีเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ที่มา:

Starbucks Global Social Impact Report 2019

Model:

BRANDi204 views

Komentarze


bottom of page