top of page
Search

Lotus’s ผู้สร้างคุณค่า และโอกาสที่ดีกว่าผ่านการจ้างงาน


จากอัตราการเติบโตของประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพย์สินที่เป็นผลพวงมาจาก การมีเงินออมหลังเกษียณและสวัสดิการของรัฐไม่เพียงพอ และด้านการจ้างงาน ที่เห็นได้จากการที่หลายบริษัทในประเทศไทยกำหนดให้ผู้สมัครงานระบุอายุในใบสมัครงาน ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในเรื่องของการจ้างงาน โดยในปี พ.ศ. 2564 นี้ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว (Complete Aged Society) ซึ่งสัดส่วนประชากรผู้สูงวัยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จากสถิติ เผยว่า 1 ใน 10 ของประชากรไทย เป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และยังได้ประมาณการว่า ในปี พ.ศ. 2578 จะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอีกถึงร้อยละ 30 ของจำนวนประชากรทั้งหมดอีกด้วย

.

Lotus’s องค์กรธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่กำลังได้รับความสนใจ จากการเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ ก็เป็นอีกองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อประเด็นด้านความยั่งยืนอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านของสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมทางการค้า โดยได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ลูกค้า บุคคลากรในระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) รวมถึงผู้คนในชุมชนที่ Lotus’s ประกอบธุรกิจอยู่ โดยสนับสนุนการจ้างงานหลายหมื่นอัตราทั่วประเทศไทย และมีนโยบายหลักในการ “สร้างโอกาสให้พนักงานสามารถก้าวสู่จุดหมายของชีวิตได้” ไม่ว่าจะเป็นด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และความต้องการด้านอื่น ๆ ในชีวิต อีกทั้งยังร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ โดยยึดหลักปฏิบัติของการทำธุรกิจ และสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) เพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็ก และให้การสนับสนุนในด้านมาตรฐานแรงงาน ชั่วโมงทำงาน ชีวอนามัยรวมไปถึงความปลอดภัยของพนักงาน ตามบัญญัติสิทธิแรงงานของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO)

.

Lotus’s เห็นศักยภาพของแรงงานที่ธุรกิจอื่นอาจมองข้ามอย่างแรงงานผู้ของสูงอายุ รวมถึงเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ของผู้สูงอายุนั้นมีคุณค่า Lotus’s จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน จัดทำโครงการ “60 ยังแจ๋ว” เพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ สร้างให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น สามารถใช้เวลาว่างและทักษะที่มีให้เป็นประโยชน์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสมัครงานในสาขาต่าง ๆ ของ Lotus’s ที่มีกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดจำนวนพนักงานที่จะรับ เน้นให้ผู้สูงอายุปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับทักษะและความถนัด อีกทั้งยังได้จัดสรรสวัสดิการ รวมถึงสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้กับพนักงาน เช่น การดูแล แนะนำ และจัดเรียงสินค้า การให้บริการลูกค้า และแคชเชียร์ ซึ่งจะให้อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด

.

โดยตัวอย่างของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้สูงวัย มีดังนี้

1. ตรวจสุขภาพประจำปี และรับเงินสมทบค่ารักษาพยาบาลเมื่อทำงานครบตามกำหนด

2. คูปองส่วนลดสินค้า

3. เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น และรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ

4. เปิดโอกาสให้เลือกทำงานที่สาขาใกล้บ้าน และเลือกตารางการทำงานที่เหมาะสมกับตนเอง

.

การที่ Lotus’s มองการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุในประเทศไทย เป็น “โอกาส” ในการพัฒนาธุรกิจของตน และสังคม นอกจากจะช่วยยกระดับการให้บริการลูกค้าภายในสาขาของบริษัทแล้ว ยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนรอบข้าง และสังคมได้อย่างยั่งยืน ถือเป็นแบบอย่าง “องค์กรที่ดีกว่า” (Better Corporate) ให้กับหลากหลายองค์กรทั้งในประเทศไทย และธุรกิจทั่วโลก

.

Analyzed by BRANDigest

.

147 views

Comments


bottom of page