top of page
Search

ประเทศไทย กับ ระบบนิเวศบนบก


จากข้อมูลใน The World Economic Forum’s 2020 Global Risks Report พบว่า โลกอาจสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในอีก 10 ปีข้างหน้า หากมนุษย์ยังใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยปราศจากความรับผิดชอบ 

แม้ประเทศไทยจะติด 1 ใน 8 อันดับของประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุด แต่ทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่ป่าไม้ของไทยยังคงถูกคุกคามอย่างต่อเนื่อง จากตัวเลขของ World Bank ที่ระบุว่าประเทศไทยเป็นประไทยที่อยู่อันดับ 118 ของประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในโลก จากทั้งหมด 195 ทั่วโลก ยิ่งทำให้ต้องกลับมาให้ความสำคัญกับปัญหานี้อย่างจริงจัง

ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหานี้คือ การดำเนินกิจกรรมของภาคอุตสาหกรรม ที่ยังคงพึ่งพาธรรมชาติอยู่มาก และสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมมหาศาล  ยังมีประเด็นเรื่องการขยายและพัฒนาเมือง ที่ทำให้พื้นที่ป่าถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่สำหรับการคมนาคม และพื้นที่สำหรับการทำธุรกิจหรือการค้า ผนวกกับการลักลอบล่าสัตว์ เก็บของป่า ทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต และการนําพันธุ์พืชและสัตว์ต่างถิ่นเข้ามา ที่ยิ่งทำให้พื้นที่ป่าในประเทศไทยมีน้อยลงเรื่อย ๆ และทำให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ควรเป็น

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564  ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็น พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ และพื้นที่ป่าชายเลน อีกทั้งยังส่งเสริมบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการคุ้มครองและพื้นฟูป่าโดยกำหนดพื้นที่ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงอุทยานแห่งชาติ 133 แห่งด้วย 

หากประเทศไทยมีการกำกับดูแลที่เข้มข้นจากภาครัฐ และการร่วมมือกันอย่างจริงจังของภาคธุรกิจและภาคประชาชน ก็คงจะช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งคงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 15 บรรลุผลสำเร็จ เพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันที่ดีกว่าของสิ่งแวดล้อมและพวกเราทุกคน

ที่มา :

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Thailand Environment Institute

Thailand’s Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development 2019

United Nations Development Programme 

United Nations Partnership Framework (UNPAF) for Thailand

World Economic Forum991 views

Comments


bottom of page