top of page
Search

ประเทศไทย กับ ความสงบสุข ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง

Updated: Aug 11, 2020


คงเป็นเรื่องยากหากการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นโดยปราศจากกลไกพื้นฐานอย่าง ความสงบสุข ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง ความเปราะบางของหัวใจพื้นฐานเหล่านี้ มักจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาความรุนแรง ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และปัญหาอื่น ๆ ในสังคมตามมา

โดยในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 117 จาก 168 ประเทศทั่วโลก จากการจัดอันดับดัชนีความสงบสุขโลก (Global Peace Index : GPI) โดย Institute For Economics and Peace (IEP) ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โจทย์นี้ยังเป็นโจทย์หินของประเทศไทยที่ต้องอาศัยทั้งความเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหา รวมถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งได้เริ่มมีการดำเนินการต่าง ๆ เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการลดอาชญากรรม การให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนเพื่อให้เคารพกฎหมาย การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมตั้งแต่ในระดับชุมชน ดังจะเห็นได้จาก…

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร จัดให้มีโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ และความถูกต้อง รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับเด็กและเยาวชน โดยสนับสนุนให้โรงเรียนทั่วประเทศพัฒนาความรู้ และแนวคิดที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านการดำเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย การป้องกันตนเองจากภัยสังคม การสร้างจิตสำนึก และวินัยในตนเอง การรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด และการต่อต้านการทุจริต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 147,617 คน ในปี พ.ศ. 2562

การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ภายใต้เครือข่ายยุติธรรมชุมชน กว่า 7,783 แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม มีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมอาชญากรรม สามารถจัดการกับความขัดแย้ง และพัฒนาระบบยุติธรรมในชุมชนได้ โดยครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลาย เช่น การให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่เหยื่ออาชญากรรม รวมไปถึงการจัดตั้งกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านการดำเนินคดี และเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย

หากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสังคมที่สงบสุข ผลักดันให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับความยุติธรรมด้วยความเสมอภาค และสนับสนุนสถาบันที่เข้มแข็ง ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ การบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 16 ก็คงไม่อยู่ไกลเกินเอื้อม เพราะประเทศไทยที่ดีกว่า ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน


ที่มา :

กระทรวงยุติธรรม

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

สำนักงานกิจการยุติธรรม

Institute For Economics and Peace (IEP)

Thailand’s Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development 2019#BetterThailand #BWi #BetterWorld #3Ps #NetPositiveImpact


111 views
bottom of page