top of page
Search

ประเทศไทย กับ ความสงบสุข ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง

Updated: Aug 11, 2020


คงเป็นเรื่องยากหากการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นโดยปราศจากกลไกพื้นฐานอย่าง ความสงบสุข ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง ความเปราะบางของหัวใจพื้นฐานเหล่านี้ มักจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาความรุนแรง ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และปัญหาอื่น ๆ ในสังคมตามมา

โดยในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 117 จาก 168 ประเทศทั่วโลก จากการจัดอันดับดัชนีความสงบสุขโลก (Global Peace Index : GPI) โดย Institute For Economics and Peace (IEP) ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า โจทย์นี้ยังเป็นโจทย์หินของประเทศไทยที่ต้องอาศัยทั้งความเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหา รวมถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งได้เริ่มมีการดำเนินการต่าง ๆ เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการลดอาชญากรรม การให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนเพื่อให้เคารพกฎหมาย การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมตั้งแต่ในระดับชุมชน ดังจะเห็นได้จาก…

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร จัดให้มีโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ และความถูกต้อง รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับเด็กและเยาวชน โดยสนับสนุนให้โรงเรียนทั่วประเทศพัฒนาความรู้ และแนวคิดที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านการดำเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย การป้องกันตนเองจากภัยสังคม การสร้างจิตสำนึก และวินัยในตนเอง การรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด และการต่อต้านการทุจริต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 147,617 คน ในปี พ.ศ. 2562

การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ภายใต้เครือข่ายยุติธรรมชุมชน กว่า 7,783 แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม มีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมอาชญากรรม สามารถจัดการกับความขัดแย้ง และพัฒนาระบบยุติธรรมในชุมชนได้ โดยครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลาย เช่น การให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่เหยื่ออาชญากรรม รวมไปถึงการจัดตั้งกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านการดำเนินคดี และเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย

หากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสังคมที่สงบสุข ผลักดันให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับความยุติธรรมด้วยความเสมอภาค และสนับสนุนสถาบันที่เข้มแข็ง ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ การบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 16 ก็คงไม่อยู่ไกลเกินเอื้อม เพราะประเทศไทยที่ดีกว่า ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน


ที่มา :

กระทรวงยุติธรรม

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

สำนักงานกิจการยุติธรรม

Institute For Economics and Peace (IEP)

Thailand’s Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development 2019
111 views

Comentários


bottom of page