top of page
Search

ไขกุญแจ 4 ดอก เพื่อธุรกิจที่ดีกว่า "กุญแจดอกที่ 3 : ออกแบบจากมุมใหม่"

Updated: May 28, 2020เมื่อเปรียบตลาดเป็นเกม แต่ละเกมก็จะมีกติกาเฉพาะเป็นของตัวเอง หากธุรกิจเลือกที่จะเล่นเกมไหน ก็ต้องทำตามกติกาในเกมนั้น เพื่อที่จะเดินไปให้ถึงชัยชนะ

แต่มาวันนี้ เกมเหล่านั้นกลับไม่ได้มีกติกาแบบเดิม หรือเงื่อนไขแบบเดิม ไม่มีแม้แต่ How-to ในการแข่งขัน หรือ How-to ในการประสบความสำเร็จ มีแต่โอกาสที่ซ่อนอยู่ในหน้าตาของความท้าทาย ซึ่งก็คือ “สิทธิ์” ของธุรกิจที่จะออกแบบกติกา เพื่อให้สามารถแข่งขัน และประสบความสำเร็จในเกมที่ตัวเองสร้างขึ้นมา จะทำอย่างนั้นได้ ก็ต้องมองให้เห็นภาพรวมทั้งหมด ซึ่งนั่น ทำให้ธุรกิจต้องหา “มุมมองใหม่” ที่ต่างออกไปจากเดิม เป็นมุมมองที่กว้างพอที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถออกแบบกติกา (Rule) บทบาท (Role) และความสัมพันธ์ (Relationship) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขึ้นมาใหม่ได้ เพื่อสร้างระบบนิเวศในการทำธุรกิจของตัวเอง ซึ่งระบบนิเวศนี้จะเป็นเงื่อนไขสำคัญ ที่ทำให้ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จได้ในกติกาที่ตัวเองเขียนขึ้น ในบทบาทที่ตัวเองสร้างขึ้น และในความสัมพันธ์ ที่ตัวเองได้ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเติบโตขึ้นได้ เพราะสุดท้ายแล้ว ระบบนิเวศที่สร้างจากมุมมองที่ครอบคลุมจะช่วยนำธุรกิจไปสู่ สถานะที่ดีกว่า แม้ในสภาวะวิกฤตก็ตาม อ้างอิงจาก : Above the Ocean Strategy (AOS) by #BRANDi (www.brandiandcompanies.com) #AOS #BetterCorporate #BWi #BetterWorld #3Ps #NetPositiveImpact
134 views

Comments


bottom of page