top of page
Search

คุณค่าของใบไม้ กับการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์


หนึ่งในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย กว่า 10 ปี คือ ปัญหามลพิษ อย่างหมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งมักจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงฤดูแล้ง เดือนมกราคม - เมษายนของทุกปี ดังจะเห็นได้จากการวัดดัชนีคุณภาพอากาศ US AQI เมื่อปี พ.ศ. 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่บ่งชี้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีอากาศแย่ที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ส่งผลให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หมอกควัน และฝุ่น มานานนับสิบปี และยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจกลายเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข หากหลายภาคส่วนยังไม่ร่วมมือกันเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าอย่างจริงจัง

.

ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย โดยมีสาเหตุหลักจากการปล่อยมลพิษของรถยนต์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2563 กรมควบคุมมลพิษก็ได้ออกกฎหมาย เพื่อควบคุมค่าฝุ่นและควันพิษจากรถยนต์ อีกหนึ่งสาเหตุหลักที่สำคัญ คือการเผาไหม้จนเกิดควันพิษในบริเวณกว้าง ตั้งแต่ภัยพิบัติธรรมชาติอย่างการเกิดไฟป่า ไปจนถึงการเผาวัสดุทางการเกษตรของมนุษย์ ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้คน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลจากกรมอนามัยและทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี แสดงให้เห็นว่า ฝุ่น PM 2.5 ส่งผลให้ประชาชนมีอาการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นอาการเฉียบพลันที่เกิดขึ้นเมื่อสัมผัสกับฝุ่นละออง โดยพบมากที่สุดในกลุ่มวัยทำงานอายุ 45-54 ปี และจากข้อมูลเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ (HDC) ของกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2563 ยังพบว่าเด็กอายุ 0 - 14 ปี ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวน 618,131 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.7 ของเด็กทั้งหมด นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบโดยบดบังทัศนียภาพของเมือง เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น และการเดินทางของประชาชนอีกด้วย

.

เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดโครงการนำร่องใน 34 หมู่บ้าน “เปลี่ยนใบไม้ให้กลายเป็นเงิน” โดยรับซื้อใบไม้ในราคากิโลกรัมละ 2 บาท ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงตามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอต่าง ๆ ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 โดยใบไม้ที่ขายได้นั้นจะต้องเป็นใบไม้แห้ง ที่ผ่านการอัดด้วยเครื่องอัดใบไม้ ที่ถูกจัดเตรียมไว้ก่อนชั่งน้ำหนัก โดยจุดประสงค์ของโครงการนี้ นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยการลดการเผาใบไม้ ป่าไม้ และเศษจากการทำเกษตรกรรม ที่เป็นสาเหตุหลักของการสร้างมลพิษ และปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชน และเก็บใบไม้ไว้ทำประโยชน์ในด้านอื่นต่อไป ซึ่งโครงการนี้เป็นที่สนใจของประชาชนชาวเชียงใหม่อย่างมาก มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 220 ครัวเรือน อีกทั้งโครงการนี้ยังสามารถเป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหามลพิษ ให้กับจังหวัดอื่น ๆ ได้ในอนาคต

.

การรับซื้อใบไม้ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของใบไม้ ที่สามารถสร้างมูลค่า โดยการสร้างรายได้ให้กับประชาชน (Profit) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) ส่งผลให้ประชาชนดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดีขึ้น (People) นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่สร้างโลกที่ดีกว่าให้กับทุกคน

.

Analyzed by BRANDigest

.

437 views

Comments


bottom of page